STIPENDIJNÍ AKADEMIE 

MENTORINGU UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

klasická hudba

JAN FIŠER

housle

Kateřina Kněžíková 

soprán

Ivo Kahánek

klavír

Jan Ostrý

příčná flétna

HUDBA bez žánrových hranic

radek baborák

lesní roh, dirigent

práce se soubory

Radka Fišarová 

muzikálový zpěv

Marcel Bárta

saxofon, skladatel

VýtvarnÉ umění

lela geislerová

 komix, ilustrace

Martin Velíšek

malba

​

Divadlo

Petr váša

práce se soubory

Tanec

Jan Kodet

práce se soubory

cíl programu

“Mám radost, že prostřednictvím celorepublikové sítě základních uměleckých škol můžeme podpořit výrazné talenty. Že můžeme přispět k tomu, aby se vzájemně propojili a aby takto vzniklá synergie přinesla jejich tvorbě nový rozměr. Obohatí tak nejen sami sebe, ale především celou naši společnost.” Libor Winkler, řídící partner RSJ

Stipendijní Akademie MenART podporuje vyhledávání, rozvoj a podporu mladých talentů a nabízí podporu a inspiraci pedagogům, kteří se jejich výuce věnují. Akademie MenART je otevřena pro žáky základních uměleckých škol, 2. stupně ZŠ či studenty středních škol.

Akademie MenART vznikla v úzké spolupráci s Nadačním fondem Magdaleny Kožené, jehož cílem je podpořit a zviditelnit význam uměleckého vzdělávání v naší společnosti.

Kromě samotné studijní části nabízí Akademie MenART studentům příležitost získat zkušenosti při představení výsledků společné práce ve spolupráci s renomovanými kulturními institucemi – festivaly Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Bohemian Heritage Fund. V rámci realizace pracovních setkání Akademie spolupracuje s Akademií Múzických umění v Praze, UMPRUM, Technickou univerzitou v Liberci či ČVUT v Praze.

​

Motto 

„Inspirativní setkání jsou v životě zásadní “

„Za každým úspěšným umělcem stojí osvícený pedagog“

​

Studijní Program MenART 

 • nabízí dvojici student – pedagog roční stipendium v rámci uceleného programu spolupráce s mentory – výraznými uměleckými osobnostmi
 • skupiny mentorů pracují společně, důraz je však kladen na individuální přístup a potřeby každé dvojice student - pedagog
 • propojuje uměleckou praxi a vzdělávání, inspiruje k výměně zkušeností a navázání vazeb důležitých pro další tvůrčí činnost v rámci moderních přístupů k uměleckému vzdělávání talentovaných žáků a škol, které usilují o podporu jejich talentů
 • podporuje základní umělecké školy jako ideální otevřené prostředí pro zachycení a výchovu talentů

​

Pro koho je Akademie MenART určena?

 • pro nadané žáky základních uměleckých škol a studenty středních škol, případně 2. stupně ZŠ, kteří se chtějí posunout prostřednictvím práce se špičkovým profesionálem v oboru, jemuž se věnují, mají touhu a jsou připraveni na systematickou práci na sobě a sdílení s ostatními, jsou otevřeni novým podnětům a sebereflexi pro pedagogy, kteří chtějí své žáky podpořit a jsou otevřeni novým impulsům v rámci jejich pedagogického vedení, chtějí získat podporu ve své práci od předních umělců, jsou otevřeni sdílení svých zkušeností a postojů s ostatními a chtějí načerpat energii pro své pedagogické povolání

​

Co je principem Akademie MenART?

 • roční stipendium pro dvojici student/ skupina studentů – pedagog, které obsahuje 4 – 6 pracovních skupinových setkání s mentorem
 • program slavnostně zahájí intenzivní 2,5denní pracovní soustředění v Kroměříži či v jiné vybrané lokaci
 • následují 3 až 5 intenzivních celodenních konzultací v pravidelných intervalech jednoho až dvou měsíců pro celou skupinu mentor – student – pedagog 
 • skupiny pracují v rámci setkání společně – sdílí zkušenosti, přístupy, techniky a společné pokroky
 • každá dvojice student/ skupina – pedagog obdrží osobní doporučení od mentora pro svou další uměleckou činnost a certifikát o absolvování ročního programu

​

Příležitosti Stipendijní AkademieMenART

 • výstupy celoroční práce jsou prezentovány v rámci dalších souvisejících aktivit Nadačního fondu Magdaleny Kožené. Stipendisté Akademie MenART získávají příležitost prezentace v rámci stěžejních projektů celostátního festivalu ZUŠ Open.
 • výstupy celoroční práce pravidelně představujeme ve spolupráci se zavedenými festivaly – v předchozích ročnících Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Smetanova výtvarná Litomyšl, Zlín Film Festival. Mentoři mají výlučné právo výběru dramaturgie a stipendistů, finální rozhodnutí pak mají samotní pořadatelé festivalů. 

​

Zásady Akademie MenART

 • MenART je nesoutěžní studijní prostředí zaměřené na rozvoj talentu studentů. Mezi klíčové zásady patří respekt k odlišné fázi vývoje každého účastníka, jeho specifické osobnosti, věku, i dosavadním zkušenostem. Možnost slyšet, vidět a vnímat ostatní je šancí pro uvědomění si své vlastní cesty i cílů.
 • MenART si primárně neklade za cíl stát se platformou výhradně pro budoucí umělecké profesionály. V souladu se svým mottem „Inspirativní setkání jsou v životě zásadní“ věří, že možnost pravidelné systematické práce s vynikajícími uměleckými osobnostmi může zásadním způsobem ovlivnit mladého adepta umění nejen v rámci jeho potenciální kariéry, ale zásadním způsobem i v ostatních oblastech jeho života a vývoje.
 • MenART ctí výjimečnou roli pedagoga ZUŠ, který je klíčovou osobností pro vývoj mladé umělecké osobnosti. V souladu se svým mottem „Za každým úspěšným umělcem stojí osvícený pedagog“ si klade za cíl být oporou pro pedagogy v jejich práci s nadaným žákem i v rámci jeho povolání, posílit jeho sebedůvěru a respekt v prostředí uměleckého školství, být inspirací pro jeho další pedagogickou práci.
 • klíčovými atributy MenARTu jsou atmosféra důvěry, bezpečného a vlídného sdílení zkušeností a společné vášně.  

​

​

Proč do MenART

​

MenART vznikl, aby pomohl studentům zapáleným do uměleckých oborů, kteří chtějí prozkoumat více do hloubky svůj obor, případně uvažují o tom, že by se mu chtěli věnovat profesionálně. MenART pomáhá tandemu pedagog – student získat novou inspiraci a dává jim nástroje posunout se na další úroveň nejen po stránce technické, ale i v komplexním vnímání celého oboru. 

​

MenART je tu pro studenty a pedagogy, kteří si potřebují ujasnit vizi, chtějí se inspirovat a získat podněty a směr pro svoje další vzdělávání. 

MenART je pro ty, pro které je umění jejich vášní a láskou a chtějí ho mít pod kůží.

MenART propojuje školy na různých úrovních, ale také studenty, pedagogy, profesionály a profesní instituce.

Rok v životě začínajícího umělce znamená celé století, co se učení správným technikám, postojům a návykům týče, proto je MenART mimořádnou příležitostí se posunout.

​

Stojíme na třech pilířích – komplexních znalostech mentorů a jejich chuti je dále předávat, silných tandemech student-pedagog, kteří spolu získají nový impuls pro společnou práci a v neposlední řadě na sdílení celé třídy stipendistů, která je složená z motivovaných studentů z celé republiky a učení se od ostatních, což je zkušenost, kterou v individuální výuce ani na soutěžích získat nelze.

​

Věříme, že po roce v MenART se otočíte a budete vědět, že má smysl se dále vzdělávat a kudy dál.  

​

MenART je tu pro vás pokud:

    • Jste pro svůj obor zapálení a chcete o něm vědět více

    • Chcete se potkat s podobně naladěnými lidmi

    • Máte chuť se učit a objevovat nové přístupy

    • Chcete se potkat s profesionály a učit se od mistrů svého oboru

    • Uvažujete o dráze profesionálního umělce 

    • Nevíte, zda uvažujete o dráze profesionálního umělce, ale umělecký obor vás naplňuje radostí a cítíte, že ve vašem životě bude mít pevné místo 

​

Co se od vás očekává:

    • Účast na všech pracovních setkáních

    • Poctivá práce na zadáních od mentora

    • Pečlivá příprava na jednotlivá setkání

    • Chuť hledat, objevovat, sdílet

​

Akademie MenART již čtvrtým rokem propojuje významné umělce s těmi, kteří stojí teprve na prahu své hudební, výtvarné, taneční nebo divadelní kariéry. Díky prostředkům, které se jí daří získávat od soukromých donátorů, je schopna akcelerovat a podpořit motivaci žáků a studentů základních uměleckých a středních škol stejně jako jejich praktické znalosti a dovednosti, a to právě přes špičky ve svých oborech. K celému procesu přizývá také pedagoga konkrétního žáka, který tak získává nové podněty a impulzy k práci se svým svěřencem. Propojuje tak uměleckou praxi se vzděláváním a v některých případech umožní mladému účastníkovi programu vystoupit na takových událostech, jako je například Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Americké jaro či Smetanova výtvarná Litomyšl. Program trvá rok a studenty do programu vybírá mentor na základě jejich prací, motivačního dopisu a doporučení pedagoga. V posledních třech letech prošlo programem 448 stipendistů ze 156 ZUŠ z celé České republiky.

 podmínky 4. ročníku 2021/22

 

 

Harmonogram 4. Ročníků MenART

Přípravná fáze

30. 4. 2021 – uzávěrka přihlášek Prodlouženo do 15. 5.!

4. 6. 2021 – zveřejnění stipendistů

 

Důležité: Termíny mohou být upraveny v závislostech na časových možnostech mentorů. 

Rozsah výuky zůstane zachován. 

 

Harmonogram ZDE. (pdf)

Vstupní podmínky dle oborů ZDE. (pdf)

 

kritéria výběru stipendistů hodnocení

 • • přihlášky hodnotí poradní tým Akademie MenART, výsledný výběr účastníků stipendijního programu podléhá osobnímu rozhodnutí mentora 

 

Všechny přihlášky obsahují povinně:

 • 1. Motivační dopis studenta – nejde nám o životopis studentů, je pro nás důležitý jejich osobní pohled, co pro ně práce na ZUŠ znamená, jaká je jejich cesta, na čem rádi pracují, s jakými očekáváními se do programu hlásí
 • 2. Ukázky prací – nejde o profesionální nahrávky, zcela stačí MP3, MP4, AVI pořízené na hodině a foto výtvarných prac
 • 3. Doporučující dopis pedagoga – pohled pedagoga na svého studenta, jeho přístup, motivace, přístup k obor
 • 4. Ke společné práci s Petrem Vášou se mohou hlásit jak dvojice žák/student + pedagog, tak i méně početné skupiny (do 10 žáků či studentů + pedagog). Těžištěm programu bude práce s hlasem, tělem a pohybem, ale mohou se do ní zapojit i žáci a pedagogové z jiných než dramatických oborů, kteří vyhledávají prolínání oborů a jednotlivé oborové škatulky jsou jim těsné! K přihlášce přiložte jakékoliv ukázky své tvorby: videa, zvukové nahrávky, autorské texty, fotografie či výtvarné práce. Více se o svém zaměření rozepište v motivačním dopisu.

5.  J. Kodet, R. Baborák pokračují v práci se skupinami z předchozího ročníku 2020/21

  jak se přihlásit

Do programu se přihlašují studenti ZUŠ  a SŠ starší 10 let (podle podmínek jednotlivých mentorů) ve spolupráci se svými pedagogy. Přihlášky jsou vyhlašovány vždy v lednu na následující školní rok.

Více viz. kriteria výběru

 

30. 4. 2021 – uzávěrka přihlášek Prodlouženo do 15. 5.!

4. 6. 2021 – zveřejnění stipendistů

kontakt

Neváhejte nás kontaktovat s dotazy

Koncept a vedení projektu 

Dana Syrová dana@menart.cz

​

autorská hudba, TANEČNÍ OBOR

Zuzana Minaříková zuzana@menart.cz

​

klasická hudba

Irena Pohl Houkalová irena@menart.cz

​

výtvarný obor, LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 

Martina Svobodová martina@menart.cz

​

Vstřícným hostitelem úvodního soustředění je ZUŠ Kroměříž

www.zuskm.cz

​

komunikace

Silvie Marková markova@s-m-art.com

​

FOTOGRAF PROJEKTU

Zdeňka Hanáková

 

web

Lukáš Trnobranský lukas@trnobransky.com 

​

editor

Kateřina Bendáková

​

Za čas věnovaný konzultacím programu MENART děkujeme

David Mareček, David Dittrich, Jindřiška Kudrlová

patron Akademie MenART

 partneři

Mecenáš Nadačního fondu MK

za finanční podpory

podpora vybraných studentů

speciální poděkování

Speciální poděkování za 3D tisk děl stipendistů M. Gabriela pro výstavu

mediální partneři

spolupracující instituce

Facebook
Instagram @menart_umeleckevzdelavani

ve spolupráci

PATRON PROJEKTU

Gratulujeme všem stipendistům, které si mentoři vybrali pro společné setkávání v roce 2020/2021.

Děkujeme za velký zájem a všem přejeme odvahu a radost z tvorby na Vaší cestě za poznáváním uměleckých oborů.

STIPENDIJNÍ AKADEMIE MENTORINGU UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Gratulujeme všem stipendistům, které si mentoři vybrali pro společné setkávání v roce 2020/2021.

Děkujeme za velký zájem a všem přejeme odvahu a radost z tvorby na Vaší cestě za poznáváním uměleckých oborů.